Vũ Quốc Hiệp và Thanh Vân, Author at Maryknoll Lay Missioners