Vietnamese LIVE Virtual Panel / Hội Thoại Trực Tuyến bằng Việt Ngữ - Maryknoll Lay Missioners
Home » Vietnamese LIVE Virtual Panel / Hội Thoại Trực Tuyến bằng Việt Ngữ

Vietnamese LIVE Virtual Panel / Hội Thoại Trực Tuyến bằng Việt Ngữ

Thank you for supporting our Vietnamese community in mission.
Cảm ơn quí vị đã hỗ trợ sứ vụ truyền giáo của các giáo dân người Việt chúng tôi